ล็อกอิน
en | th

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครโปรแกรมระยะสั้น 

 1. คำนิยาม
  ผู้เรียน – หมายถึง ผู้ที่เข้าร่วมในชั้นเรียน
  ผู้สมัคร – หมายถึง ผู้ที่เซ็นเอกสารใบสมัคร
  TFS, โรงเรียน, เรา หรือ ของเรา หมายถึง เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก  
 2. เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกมุ่งมั่นในการสนับสนุน ส่งเสริม และโอบรับความเท่าเทียมและความหลากหลาย อย่างไรก็ดี ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับสมัคร รวมถึงการเข้าเรียนได้ทุกเมื่อ ผู้เรียนที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่สมบูรณ์ หรือผิดพลาด อาจส่งผลให้ถูกปฏิเสธการเข้าเรียนได้ และผู้สมัครที่ถูกปฏิเสธการรับสมัครจะไม่สามารถขอเงินคืนได้  
 3. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าเรียนของผู้เรียนได้ทุกเมื่อ หากพบว่าผู้เรียนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางโรงเรียน รวมถึงก่อกวน หรือสร้างความเสียหายต่อประสบการณ์การเรียนของผู้เรียนท่านอื่น
 4. หากทางโรงเรียนตอบรับการสมัคร และได้รับเอกสาร รวมถึงการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งอีเมล เพื่อยืนยันการรับเข้าเรียนแก่ผู้สมัคร หรือผู้เรียน โดยผลผูกพันทางกฎหมายจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกสร้างขึ้นระหว่างทางโรงเรียนและผู้เรียน หรือผู้ชำระค่าเล่าเรียน
 5. หากผู้เรียน ผู้สมัคร หรือผู้ชำระค่าเล่าเรียนประสงค์ที่จะยกเลิกการเข้าเรียน หลังจากที่ได้รับจดหมายตอบรับการเข้าเรียนผ่านทางอีเมลแล้ว จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านเงื่อนไขการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

การชำระเงินและการลงทะเบียนเรียน  

 1. ผู้สมัครต้องชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนภายในระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน มิเช่นนั้นจะถูกปฏิเสธการเข้าเรียนในชั้นเรียนดังกล่าว
 2. ผู้เรียน หรือผู้สมัคร จะเป็นผู้รับผิดชอบตรวจการสะกดของชื่อ-สกุลของตนเอง ภายในระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน โดยทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ หากพบว่าประกาศนียบัตรที่ถูกพิมพ์ออกมาแล้วมีการสะกดคำผิด ทั้งนี้ ผู้เรียน หรือผู้สมัคร จะได้รับใบประกาศนียบัตร หลังจากเรียนจบในแต่ละหลักสูตร
 3. หากผู้เรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ และประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าเรียนแทน ทางโรงเรียนจะต้องได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 7 วันทำการก่อนเริ่มเรียน

เงื่อนไขการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน  

 1. ค่าเล่าเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายแรกเข้าอื่น ๆ จะไม่สามารถขอคืนได้
 2. ค่าเล่าเรียนที่ทางโรงเรียนได้รับทั้งหมดจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ หากผู้สมัคร ผู้ชำระค่าเล่าเรียน หรือผู้เรียนประสงค์ที่จะยุติการเข้าเรียน ในกรณีที่ผู้สมัคร หรือผู้เรียน ประสงค์ที่จะยกเลิก หรือยุติการเข้าเรียน ทางโรงเรียน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้ชำระไว้แล้ว
 3. หากผู้สมัคร หรือผู้เรียน ประสงค์ที่จะเลื่อนเวลาเรียนออกไป ทางโรงเรียนจะต้องได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร 14 วันทำการก่อนเริ่มเรียนเป็นอย่างน้อย โดยค่าเล่าเรียนของชั้นเรียนที่ผู้เรียนประสงค์จะเลื่อนเวลาเรียน สามารถใช้เพื่อสมัครชั้นเรียนเดิมในครั้งถัดไป ภายในระยะเวลา 3 เดือนได้ 100% อย่างไรก็ดี หากไม่สามารถแจ้งความประสงค์การเลื่อนเวลาเรียนได้ภายใน 14 วันทำการ ค่าเล่าเรียนจะไม่สามารถใช้เพื่อสมัครชั้นเรียนอื่น ๆ ได้
 4. ผู้เรียนสามารถเลื่อนวันและเวลาเรียนได้ 1 ครั้ง และจะต้องเลื่อนภายใน 3 เดือนนับจากวันเริ่มเรียนเดิมเท่านั้น
 5. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนครบในทุกชั้นเรียนของหลักสูตร เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตรจากทางโรงเรียน 
 6. ค่าเล่าเรียนที่ชำระแล้ว จะไม่สามารถขอคืนได้ หากผู้เรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทั้งที่อยู่ภายใต้และนอกเหนือการควบคุมของผู้เรียน โดยทางโรงเรียนจะไม่สามารถให้ผู้เรียนเข้าร่วมชั้นเรียนอื่น ๆ ได้
 7. ผู้เรียนต้องสวมใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาว หรือแขนสั้นแบบหลวม และกางเกงขายาวเต็มตัว หรือกางเกงความยาวเลยข้อเท้า เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย รวมถึงต้องสวมใส่รองเท้าหัวปิด รองเท้าส้นแบน รองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้ากันลื่นเท่านั้น ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ รองเท้าส้นสูง รองเท้าบูท และรองเท้าอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสำหรับบทเรียนภาคปฏิบัติ สำหรับผู้เรียนที่มีผมยาว ควรมัดผมไว้ด้านหลัง นอกจากนี้ กรุณาสวมเครื่องประดับให้น้อยที่สุด รวมถึงถอดนาฬิกาและแหวนออกระหว่างเรียน
 8. ผู้เรียนที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของโรงเรียน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องเรียน เข้าร่วมการเรียนการสอน และจะไม่สามารถขอเงินคืนได้
 9. ผู้เรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวทางของผู้สอน และมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างกระตือรือร้น 
 10. หากผู้เรียนมาสายกว่าเวลาเริ่มเรียนตั้งแต่ 15 นาทีขึ้นไป ผู้เรียนอาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมชั้นเรียน
 11. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธมิให้ผู้เรียนที่เข้าข่ายการใช้สารเสพติด รวมถึงแอลกอฮอล์ เข้าร่วมในชั้นเรียน
 12. ผู้เรียนสามารถถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน เมื่อได้รับการอนุญาตจากทางโรงเรียนเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกอนุญาตให้ผู้เรียนถ่ายภาพอาหารที่ปรุงโดยเชฟผู้สอนของเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก ตามที่ปรากฏในสูตรอาหารในช่วงท้ายของการเรียนการสอน สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ผู้เรียนรับทราบแล้วว่าทางโรงเรียนจะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ทั้งหมดในภาพถ่ายใด ๆ ที่ถ่ายในบริเวณโรงเรียน โดยผู้เรียนสามารถใช้สื่อดังกล่าวเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้หรือเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ผู้เรียนไม่ได้รับอนุญาตให้บันทึกภาพภายในพื้นที่ของโรงเรียนได้

ข้อปฏิบัติตามกฎหมาย 

 1. ผู้เรียนไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ของเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก และ/หรือ เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันในกรณี เวลา หรือสถานที่ใดก็ตาม รวมถึงบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการเรียนการสอน ไม่ว่าจะในรูปแบบของเครื่องหมายการค้า ชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า หรือในรูปแบบอื่นใดก็ตาม
 2. ผู้เรียนยินยอมให้ถ่ายภาพ และ/หรือ วิดีโอระหว่างการเรียนการสอน และ/หรือ กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในบริเวณโรงเรียน ผู้เรียนรับทราบ และยินยอมให้ทางโรงเรียนใช้ชื่อ รวมถึงรูปภาพ ในทุกรูปแบบการสื่อสาร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป้าประสงค์ทางการตลาด นอกจากนี้ ผู้เรียนรับทราบว่าโรงเรียนอาจมอบความยินยอมนี้ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า หรือสื่อต่าง ๆ ด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า
 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก่อนเปิดภาคเรียน เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก จะพยายามแจ้งให้ผู้เรียนที่อาจได้รับผลกระทบรับทราบ อย่างไรก็ตาม จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก หากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้เรียนเข้าใจว่าทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ หากผู้เรียนมีอาการอาหารเป็นพิษจากการชิม หรือจากการทานอาหารที่ปรุงในชั้นเรียน ทั้งโดยตัวผู้เรียนเอง หรือโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนในกรณีใด ๆ รวมถึงหลังจบการเรียนการสอน ผู้เรียนต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บอาหารของตนอย่างเหมาะสม
 5. ทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ หรือการสูญเสียอื่น ๆ ที่เกิดกับผู้เรียน หรือต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยมิได้ตั้งใจ ยกเว้นการประมาทเลินเล่อ หรือมีความผิดในการกระทำอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสีย หรือเสียหาย
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop