ล็อกอิน
en | th

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัคร

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และเงื่อนไขการคืนเงิน 

 1. ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนที่ชำระแล้ว ไม่อาจเรียกคืนได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ซึ่งต้องชำระพร้อมกับการยื่นความประสงค์ในการสมัครเรียน 
 2. หากทางเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกไม่สามารถตอบรับการสมัครเรียนของท่านได้ หรือกรณีวีซ่าของผู้เรียนถูกปฏิเสธ ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน 
 3. นักเรียนใหม่ที่ประสงค์ชำระมัดจำค่าเล่าเรียน จะต้องชำระค่ามัดจำขั้นต่ำจำนวน 10% ของค่าเล่าเรียน และจะต้องชำระค่าอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแต่งกาย โดยท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 7 วันหลังจากชำระค่ามัดจำ หรือ 10 วันก่อนวันปฐมนิเทศ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งเรียน ซึ่งสามารถชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางการชำระเงิน 

 • เงินสด 
 • บัตรเครดิต (ที่ร่วมรายการผ่อนชำระ)***  
 • โอนเงินผ่านธนาคาร
 • ชำระออนไลน์ 

*เงินมัดจำค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแต่งกาย ไม่สามารถขอคืนได้ 

**เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ เป็นไปตามที่เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกกำหนดเท่านั้น 

 1. เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกขอสงวนสิทธิ์การคิดค่าปรับการชำระค่าเล่าเรียนล่าช้าในอัตรา 300 บาท/วัน ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการชำระเงินค่าเล่าเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 2. ผู้สมัครเรียนที่ได้รับการตอบรับจากทางเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก แต่ไม่สามารถเริ่มเรียนในภาคการศึกษาที่สมัครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ต้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอยกเลิก และขอคืนเงินค่าเล่าเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยอ้างอิงตามเงื่อนไขการคืนเงินตามตารางด้านล่าง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ จะไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

สัดส่วนอัตราค่าเล่าเรียนที่จะได้รับคืน และเงื่อนไขการคืนเงิน โดยนับจากวันที่ได้รับแจ้งความประสงค์
เป็นลายลักษณ์อักษร

 • 0% : น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันปฐมนิเทศ 
 • 50% : 15-30 วัน ก่อนวันปฐมนิเทศ
 • 90% : มากกว่า 30 วัน ก่อนวันปฐมนิเทศ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

 1. นักเรียนสามารถยื่นคำร้องขอเลื่อนการเข้าเรียนในหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้ภายในระยะเวลา 12 เดือนโดยต้องยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันเริ่มเรียนของคอร์สที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อนักเรียนยื่นคำร้องขอเลื่อนวันเริ่มเรียนแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์ขอคืนเงินตามตัวเลือกอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ค่าเล่าเรียนมีการปรับขึ้น นักเรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนส่วนต่างให้กับเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกภายในระยะเวลาที่กำหนด
 2. ในกรณีที่นักเรียนยื่นเรื่องขอเลื่อนวันเริ่มเรียน และไม่ได้เริ่มเรียนภายในระยะเวลา 12 เดือน เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหลักสูตรที่นักเรียนได้ลงทะเบียนไว้ และไม่คืนเงินค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้ชำระไว้แล้ว หากนักเรียนมีหลักฐานประกอบการพิจารณา เพื่อแจ้งเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ ได้ จะต้องแสดงให้ทางเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกรับทราบ ทั้งนี้ เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกมีอำนาจเป็นฝ่ายพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว 
 3. เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับค่าธรรมเนียมการดำเนินการต่าง ๆ และค่าเล่าเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งนักเรียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการต่าง ๆ และค่าเล่าเรียนในอัตราที่มีการปรับขึ้น 
 4. ค่าเล่าเรียน ไม่รวมค่าเครื่องแบบนักเรียน หรือค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน นักเรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 5. หากนักเรียนต้องการขอออกใบรับรองผลการเรียนฉบับใหม่ จะต้องชำระค่าธรมเนียม 300 บาทต่อฉบับ หรือ 1,000 บาทต่อฉบับ สำหรับการออกใบประกาศนียบัตรฉบับใหม่ 
 6. นักเรียนจะไม่ได้รับเงินคืน หากมีการเปลี่ยนแปลงวีซ่านักเรียน หรือการยกเลิกวีซ่านักเรียนจะไม่ได้รับเงินคืน หากมีการเปลี่ยนแปลงวีซ่านักเรียน หรือการยกเลิกวีซ่า 
 7. การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด ผู้ชำระเงินจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นตามเงื่อนไขของธนาคาร และรับชำระเฉพาะบัตรที่ร่วมรายการเท่านั้น 
 8. นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากธนาคารที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด 
 9. นักเรียนที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการต่าง ๆ และ/หรือ ค่าเล่าเรียน จะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร และจะไม่สามารถเข้าเรียนได้ จนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการต่าง ๆ และ/หรือ ค่าเล่าเรียน ครบเต็มจำนวนแล้ว รวมถึงค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน
 10. เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และประเมินการรับสมัครนักเรียน การปฏิเสธรับสมัครนักเรียนให้เป็นไปตามดุลยพินิจของเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ 
 11. หากนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก เงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการต่าง ๆ หรือค่าเล่าเรียน จะไม่สามารถเรียกคืนหรือปรับส่วนลดใด ๆ ได้ 
 12. หากนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร หรือไม่สามารถเรียนจนจบหลักสูตรได้ เนื่องจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากเดอะฟู้ด สคูล แบงคอกที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามวันที่กำหนด หรือไม่สามารถดำเนินการเรียนสอนต่อไปได้ ทางเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกจะจ่ายเงินคืนตามสัดส่วน โดยจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้้
 13. นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกอย่างเคร่งครัด
 14. เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภายใน หรือภายนอกบริเวณโรงเรียน อันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของนักเรียน เว้นแต่เหตุนั้นจะเกิดจากความผิดพลาดของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และกรณีที่เหตุนั้นเกิดภายในบริเวณโรงเรียนเท่านั้น 
 15. เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรได้ตามแต่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรได้ตามแต่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 16. หากมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก่อนเปิดภาคเรียน เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกจะพยายามแจ้งให้นักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบรับทราบ อย่างไรก็ตาม จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก หากไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 17. เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ซึ่งครอบคลุมการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเรียนที่เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกเท่านั้น 
 18. เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกขอสงวนสิทธิ์ในการนำรูปภาพ โสตทัศนวัสดุ การทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด สำหรับการเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ โสตทัศนวัสดุดังกล่าวจะรวมถึงผลงานของนักเรียนด้วยเช่นกัน 
 19. นักเรียนไม่สามารถนำชื่อ “เดอะ ฟู้ด สคูล” “เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก” หรือ “โรงเรียนเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก” รวมถึงชื่อของโรงเรียนพันธมิตร ไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้า บริษัท หรือชื่อทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นก่อน ระหว่าง หรือหลังการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด

*** นโยบายข้างต้นนี้ถูกต้อง ณ เวลาที่พิมพ์ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก

โปรดอ่านส่วนนี้อย่างละเอียด 

เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิการใช้เครื่องหมายทางการค้า ผลงานเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิและการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมาย ในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง

นักเรียนผู้สมัครเรียน แต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ ทั้งในระหว่างที่ท่านกำลังศึกษา และหลังจบการศึกษา ที่เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก

เครื่องหมายทางการค้า 

เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้านบริการและผลิตภัณฑ์หลายประเภท ที่จดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงคำว่า “The Food School” ในโลโก้เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก (ปรากฎอยู่ด้านบนของใบสมัครนี้) ท่านไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ของเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก หรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ธุรกิจ หรือแวดวงอาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ตัวอย่างการกระทำต้องห้าม หมายรวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าทั้งหมด หรือการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน หรืออีเมล

เครื่องแบบนักเรียน

หลังจากจบการศึกษา เราหวังว่าท่านจะดูแลรักษาเครื่องแบบนักเรียนเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกเสมือนเป็นสมบัติส่วนตัวของท่าน ท่านควรนำเครื่องแบบมาใช้อย่างเหมาะสมในบริบทส่วนตัวเท่านั้น ท่านไม่สามารถนำเครื่องแบบไปใช้ประโยชน์ทางการค้าและในเชิงพาณิชย์ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องไม่สวมใส่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องแบบ หรือเครื่องแต่งกายที่มีเครื่องหมายการค้าของเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า หรือเชิงแวดวงอาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกจะดำเนินการใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย หากพบการกระทำผิดฐานนำเครื่องแบบไปใช้ประโยชน์ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาลิขสิทธิ์เนื้อหาลิขสิทธิ์ 

เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหาข้อมูลการเรียนการสอน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ท่านได้รับจากเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกระหว่างที่ท่านศึกษาอยู่ ยกเว้นเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในโดเมนสาธารณะและข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เนื้อหาข้อมูลดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาส่วนตัวของท่านเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นลอกเลียน ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารระดับสูงของสถาบันแล้วเท่านั้น

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop